ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2021-09-12 00:05:42.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمین شناسی برگه 1:100.000 شاهرود

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 شاهرود به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
سمنان/ شاهرود
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور