ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2021-09-07 02:16:34.0 | ویرایش: 2021-09-07 21:53:47.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمین شناسی برگه 1:100.000 شاهین دژ

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 شاهین دژ به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور