ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2021-08-29 01:11:11.0 | ویرایش: 2021-08-29 01:13:04.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمین شناسی برگه 1:100.000 شرق کوه گوگرد

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه شرق کوه گوگرد 1:100.000 به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

منطقه جغرافیایی محتوا
سمنان/ گرمسار
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور