ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2021-08-23 23:37:31.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمین شناسی برگه 1:100.000 چاهک

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 چاهک به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
يزد/ يزد
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور