ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2021-07-25 23:38:08.0 | دسته بندی: 100K

گزارش نقشه زمین شناسی 1:100.000 چادگان

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 چادگان به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
اصفهان/ چادگان
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور