English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 
استان: تهران
 
فعاليت هاي زمين شناسي و اكتشافي انجام شده
 
فعاليتهاي زمين شناسي و اكتشافي انجام شده در استان تهران به الحاظ گوناگون نظيرمركزيت ، سهولت دسترسي ، نياز صنايع اقماري استان به مواد معدني و … در مقايسه با بسياري از استانها ي كشور در خور توجه است فعاليت هاي مورد نظر از دو نوع موضوعي و ناحيه اي است كه ميتوان آن را درددو بخش زمين شناسي و اكتشاف و به شرح زير ساما ن داد.
  
   1- بررسي هاي زمين شناسي ناحيه اي
   اگر چه بخش بيشتر مطالعات زمين شناسي استان تهران از نوع موضوعي است ولي مطالعات سيستماتيك مربرط به تهيه نفشه هاي زمين شناسي به دو مقياس زير است.
   الف - بررسي هاي ز مين شناسي به مقياس 000،250 : 1
   نقشه هاي زمينشناسي به مقياس 000،250:1 به عنوان اطلاعات پايه برنامه هاي اكتشافي و عمراني ، باهدف شناخت خاصه هاي زمينشناسي به ويژه ساختار كلي و توان معدني يك ناحيه تهيه ميشود
   تمام استان تهران با بخشي از 5 نقشه بنامهاي قزوين _ رشت آمل ساوه تهران و سمنان پوشيده ميشود. بررسيهاي صحرايي نقشه هاي مذكرو خاتمه يافته ودر حال حاضر در پارهاي از برنامه هاي عمراني و بسياري از برنامه هاي آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرند.
   ب: بررسي هاي زمينشناسي به مقياس 000،100: 1
   نقشه هاي زمين شناسي به مقياس 000،100: 1 نوعي اطلاعات بنيادي است كه بطور عموم در نواحي پرتوان معدني تهيه ميشوند كاربري اينگونه نقشه ها در حل معظلات زمينشناسي سبب مي گردد از ديدگاه علمي نيز نقشه هاي مذكور مورد توجه باشند. گيرند.
   با توجه به راهنماي شماره 20، گستره استان تهران با تمام يا بخشي از نقشه هاي يكصد هزارم پوشيده ميشود پيشرفت فيريكي نقشه هاي مذكور گونه گون است نواحي بياباني استان به لحاظ نداشتن توان معدني آشكار در اولويت مطالعاتي نيستند.
   ج- بررسي هاي زمين شناسي موضوعي
   بررسي هاي زمينشناسي موضوعي استان تهران عموما در راستاي تهيه پايان نامه دكتري و يا كارشناسي ارشد بوده است كه از آن ميان بخش در خور توجهي از مطالعات توسط دانشجويان اروپائي و به زبان هاي گوناگون صورت گرفته است كه بدون شك ارائه فهرست آنها از حدود گزارش بيرون است. عناوين پاره اي از مطالعات زمينشناسي موضوعي استان تهران عبارتست از :
   1- بررسي امكانات منطقه عرب تهران جهت احداث نيروگاه 2000 مگاواتي (وزارت نيرو -1362)
   2- گزارش زلزله خيزي تهران ، قزوين ، خراسان ، آذربايجان ( سازمان زمين شناسي -1350)
   3- مطالبي مختصر در مورد رسوبات كواترنر اطراف تهران ( سازمان زمين شناسي )
   4- معرفي و بررسي گسل هاي كواترنر ناحيه تهران ( سازمان زمين شناسي -1358)
   5- زمين شناسي و پتروگرافي ناحيه شرق كلاك واقع در 6 كيلومتري شرق شهرستان كرج ( سازمان زمين شناسي -1354)
   6- گزارش ريزش هاي شمال عظيمه كرج ( سازمان زمين شناسي 1370)
   7- گزارش بازديد مقدماتي معدني سرب و باريت اليكا/ تهران : وزارت معادن و فلزات
   8- آتش فشان دماوند و بررسي فعاليت احتمالي آن ( سازمان زمين شناسي 1368)
   9- بررسي آبهاي زير زميني و ژئوفيزيك روستاهاي حسن آباد - محمد آباد و ولي آباد اقباليه - اكبر آباد = از توابع ورامين ( سازمان زمين شناسي 1359)
   10- گزارش مقدماتي ترك هاي ايجاد شده در مسير جاده روستاهاي يوسف آباد و شور از توابع پيشواي ورامين ( سازمان زمين شناسي 1378).
  
   - بررسي هاي اكتشافي
   مطالعات اكتشافي استانتهران از چند مقوله زير است:
   الف : اكتشافات ناحيه اي
   به لحاظ بررسي هاي اكتشافي موضوعي بسيار گسترده ، اكتشافات ناحيه اي استان تهران منحصر به نقشه زمين شناسي فيروز كوه است كه در چارچوب اكتشافات ژئوشيميايي محور دامغان - مشهد صورت گرفته است. ولي به لحاظ توانائيهاي متالوژنيك موجود بيشتر از 75000 كيلومتر مربع استان تحت بررسي اكتشافي ناجحيه اي قرار دارد.
   ب : اكتشافات موضوعي
   خاصه هاي جغرافيايي و گسترش صنايع معدني اقماري استان تهران سبب گرديده كه درصد وزني اكتشافات موضوعي استان زياد باشد كه بطور عموم توسط سازمان صنايع و معادن و به صورت پيمان صورت گرفته است عناوين طرح هاي مذكور عبارت است از :
  
  
   رديف عنوان طرح سال اجرا
   1 طرح بهينه سازي معادن استان تهران 1372
   2 طرح بررسي ذخاير معدني 1372
   3 طرح مطالعات و بررسي املاح معدني درياچه قم (حوض سلطان ) 1373
   4 طرح اكتشاف منطقه اي كانسارهاي فلزي شمال طالقان 1373
   5 طرح تهيه دفترچه مشخصات معادن حوزه استان تهران 1373
   6 طرح تهيه دفترچه معادن حوزه استان تهران 1374
   7 طرح بررسي ژئوشيميايي منطقه شمال غرب كرج 1375
   8 طرح بررسي ژئوشيميايي منطقه الموت 1375
   9 طرح تعيين ذخائر قطعي معادن 1375
   10 طرح تهيه دفترچه مشخصات معادن استان تهران 1375
   11 (طرح بررسي و تعيين وضعيت 25 فقره معادن متروكه) طرح اكتشاف منطقه اي مواد معدني 1375
   12 طرح تعيين ذخائر قطعي معادن 1376
   13 طرح تهيه دفترچه مشخصات معادن 1376
   14 طرح اكتشاف منطقه اي مواد معدني 1376
   15 طرح آثاريابي پيجويي و شناسايي ذخاير فلزات گرانبها طالقان 1376
   16 طرح پروژه تدوين اصول و قواعد و ضوابط فني طراحي عمليات معدني و اكتشافي 1376
   17 طرح اكتشاف مقدماتي مواد معدني 1377
   18 طرح تعيين ذخاير قطعي معادن 1377
   19 طرح اكتشاف ذغالسنگ شمال تهران 1377
   20 طرح اكتشاف مقدماتي ذغال شمال تهران 1377
   21 توسعه مركز تحقيقات 1379
   22 ايجاد پايگاه اطلاعاتي داده هاي علوم زمين كشور 1379
   ج: ژئوفيزيك هوايي
   به منظور دست يابي به اطلاعات جامع تر زمين شناسي و زمين شناخت منطقه اي و هم چنين شناخت پهنه هاي مناسب براي اكتشاف ذخائر معدني نهان ، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور نقشه هاي ژدوفيزيك هوايي سراسري ايران را در مقياس 000،250 : 1 به چاپ رسانده است كه در حال حاضر از تلفيق نتايج آن نقشه مغناطيس هوائي ايران به مقياس 000،1000: 1 به چاپ رسيده است كه بخش مربوط به استان تهران آن در راهنماي شماره 21 ديده ميشود.
   د: گزارشهاي اكتشافي
   گزارش هاي زير نشانگر بخشي از فعاليت هاي اكتشافي انجام شده در استان تهران است.
   1- گزارش شرح نقشه گسترش ذخائر معدني استان تهران 000،250 :1
   2- مطلاعات زمين شناسي و ژئو شيمي سيستماتيك اكتشاف چكشي شمال طالقان
   3- گزارش پيجويي و آثار يابي معدني در منطقه طالقان ( شمال شهرك )
   4- بررسي ژئوشيميي و زمين شناسي شمال باختري كرج
   5- زمين شناسي وذخائر معدني جنوب شرقي اشتهارد ( جارو)
   6- طرح اكتشافات ژئوشيمي و سيستماتيك و مطالعات آثار يابي منطقه المون
   7- طرح اكتشافي درياچه قم
   8- بررسي امكان فعاليت محدد 25 معدن متروكه در استان تهران سال 75
   9- بررسي امكان امكان فعاليت محدد 25 معدن متروكه در استان تهران سال 76
   10- مطالعه اكتشاف نمك در منطقه كبوتر دره
   11- گزارش عمليات ژئوفيزيكي معادن انجيره تهران ( سازمان زمين شناسي كشور 1367)
   12- گزارش بازديد مقدماتي معدن سرب و باريت اليكا (وزارت معادن و فلزات )
   13- بررسي هاي زمين شناسي معدني و اكتشافات نيمه تفصيلي كانسار سلستيت كوه طلحه ( سازمان زمين شناسي كشور 1367)
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت