English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 

جدول تناوبي عناصر
  
 
   
1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IA IIA IIIA   IVA VA VIA VIIA VIIIA IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB VIII
IA IIA IIB   IVB VB VIB VIIB VIII IB IIB IIIA IVA VA VIB VIIA VIIA
1
1
  H  
     
2
  He  
2
3
  Li  
4
  Be  
5
  B  
6
  C  
7
  N  
8
  O  
9
  F  
10
  Ne  
3
11
  Na  
12
  Mg  
13
  Al  
14
  Si  
15
  P  
16
  S  
17
  Cl  
18
  Ar  
4
19
  K  
20
  Ca  
21
  Sc  
 
22
  Ti  
23
  V  
24
  Cr  
25
  Mn  
26
  Fe  
27
  Co  
28
  Ni  
29
  Cu  
30
  Zn  
31
  Ga  
32
  Ge  
33
  As  
34
  Se  
35
  Br  
36
  Kr  
5
37
  Rb  
38
  Sr  
39
  Y  
40
  Zr  
41
  Nb  
42
  Mo  
43
  Tc  
44
  Ru  
45
  Rh  
46
  Pd  
47
  Ag  
48
  Cd  
49
  In  
50
  Sn  
51
  Sb  
52
  Te  
53
  I  
54
  Xe  
6
55
  Cs  
56
  Ba  
57
  La  
1
72
  Hf  
73
  Ta  
74
  W  
75
  Re  
76
  OS  
77
  Ir  
78
  Pt  
79
  Au  
80
  Hg  
81
  Tl  
82
  Pb  
83
  Bi  
84
  Po  
85
  At  
86
  Rn  
7
87
  Fr  
88
  Ra  
89
  Ac  
2
104
  Rf  
105
  Db  
106
  Sg  
107
  Bh  
108
  Hs  
109
  Mt  
110
  Uun  
111
  Uuu  
112
  Uub  
 
114
  Uuq  
 
116
  Uuh  
 
118
  Uuo  
 
6   1
58
  Ce  
59
  Pr  
60
  Nd  
61
  Pm  
62
  Sm  
63
  Eu  
64
  Gd  
65
  Tb  
66
  Dy  
67
  Ho  
68
  Er  
69
  Tm  
70
  Yb  
71
  Lu  
 
7 2
90
  Th  
91
  Pa  
92
  U  
93
  Np  
94
  Pu  
95
  Am  
96
  Cm  
97
  Bk  
98
  Cf  
99
  Es  
100
  Fm  
101
  Md  
102
  No  
103
  Lr  
 
  Eu
   اروپیم ( Europium ) :نمايي از عنصر Euاروپیم عنصری فلزی به رنگ سفید نقره ای است که با ساختار کوبیک متبلور می شود . این عنصر به سختی سرب می باشد . این عنصر در سال 1901توسط EugŠne Demar‡ay دانشمند فرانسوی کشف گردید .

اروپیم امروزه توسط مخلوط Eu2O3 با 10 درصد فلز لانتانیم و گرمایش تانتالیم در خلا تولید می شود.
این عنصر همرا ه با کانیهای کمیاب به غیر از لانتانیم یافت می شود و در هوا با درجه حرارت حدود 150 تا 180 درجه قابل اشتعال است. این عنصر دارای خاصیت رادیواکتیوی بالا است و به سرعت در هوا اکسید می شود. این عنصر شبیه کلسیم با آب واکنش می دهد. باستانزیت و مونازیت از منابع اصلی عنصر اروپیم هستند.
اروپیم توسط دستگاه اسپکترومتر شناسایی شد این عنصر درخورشید و ستاره ها وجود دارد. هفده ایزوتوپ از این عنصر شناسایی شده است. ایزوتوپهای اروپیم جذب کننده خوب نوترونی است و برای مطالعه کنترل هسته ای استفاده می شود.
اکسید اروپیم دارای کاربرد گسترده ای در فعال سازی فسفر و وانادات ایتریم است. این عنصر با روشهای تبادل یونی و فرایندهای خاص تولید می شود.
این عنصر بسیار گران است و قیمت آن حدود 7500 دلار در یک کیلوگرم است.
ساختار بلوري عنصر Eu


اثرات اروپیم بر روی سلامتی
اروپیم یکی از عناصر شیمیایی کمیاب است که در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی، لامپهای فلورسنت، لامپهای ذخیره انرژِی و شیشه به کار می رود. کلیه عناصر شیمیایی نادر ویژگیهای نسبتا مشابهی دارند.
اروپیم به ندرت و به مقدار کم در طبیعت یافت می شود. اروپیم تنها در دو نوع کانسار یافت می شود. با توجه به این که اروپیم برای تولید کاتالیزورها و صیقل دادن شیشه مناسب است، کاربردهای آن در حال افزایش است.
وجود اروپیم در محیط کار خطرناک است زیرا گاز آن با هوا استنشاق می شود و باعث انسداد ریه می شود به ویژه اگر برای مدتی طولانی مورد استنشاق شود. به علاوه اروپیم باعث ایجاد سرطان در انسان می شود و استنشاق آن احتمال بروز سرطان را افزایش می دهد. در نهایت وقتی در بدن انسان تجمع یابد، برای کبد خطرناک است.

اثرات زیست محیطی اروپیم
اروپیم به طرق مختلف و عمدتا در اثر صنایع تولید کننده نفت، در محیط پراکنده می شود. به علاوه وقتی لوازم منزل دور ریخته می شوند، اروپیم وارد محیط زیست می شود. اروپیم به تدریج در خاک تجمع می یابد و در نهایت غلظت آن در بدن انسان، جانوران و ذرات خاک افزایش می یابد.
در جانوران آبزی اروپیم باعث آسیب غشای سلولی می شود که روی تولید مثل و عملکرد سیستم عصبی اثر منفی دارد.
عنصر Eu در طبيعت
خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر اروپیم :
عدد اتمی: 63
جرم اتمی: 96/151
نقطه ذوب : C° 822
نقطه جوش : C° 1529
شعاع اتمی : Å 2/56
ظرفیت: 2
رنگ: سفید نقره ای
حالت استاندارد: جامد در دماي 298 درجه کلوين
نام گروه: لانتانيدها
انرژی یونیزاسیون : Kj/mol 547/1
شکل الکترونی: Xe 6s24f7
شعاع یونی : Å 0/947
الکترونگاتیوی: 2/1
حالت اکسیداسیون: 3 و 2
دانسیته: 244/5
گرمای فروپاشی : Kj/mol 9/21
گرمای تبخیر : Kj/mol 143/5
گرمای ویژه: J/g Ko 0/18
دوره تناوبی:6

شماره سطح انرژی : 6
اولین انرژی : 2
دومین انرژی : 8
سومین انرژی : 18
چهارمین انرژی : 25
پنجمین انرژی : 8
ششمین انرژی : 2
ایزوتوپ :
ایزوتوپ نیمه عمر
Eu-147 24.4 روز
Eu-148 54.5 روز
Eu-149 93.1 روز
Eu-150 36.0 سال
Eu-151 پایدار
Eu-152 13.5 سال
Eu-152m 9.3 ساعت
Eu-153 پایدار
Eu-154 8.6 سال
Eu-155 7.4 سال
Eu-156 15.2 روز

اشکال دیگر :
هیدرید اروپیم EuH2
اکسید اروپیم Eu2O3
دی کلرید اروپیم EuCl2 و تری کلرید اروپیم EuCl3


منابع : در کانی های مونازیت و باستنازیت یافت می شود .
کاربرد : این عنصر به همراه اکسید ایتریم برای ایجاد رنگ قرمز در صفحه تلویزیون به کار می رود . همچنین در ساخت آلیاژ نیز کاربرد دارد .
 
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت